☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

Powiatowy Urząd Pracy w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

W stosunku do strony pup.pila.ibip.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP pup.pila.ibip.pl. spełnia wymagania w 99,57%.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej BIP można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Wika.
 • E-mail: wika@pup.pila.pl
 • Telefon: 672151127
 • Telefon: 672151145
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.,

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Strona Internetowa: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Telefon: 225517700

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Pile funkcjonuje w trzech budynkach:

Powiatowy Urząd Pracy w Pile – budynek przy alei Niepodległości 24, 64-920 Piła (siedziba Urzędu):

 • do budynku prowadzi jedno wejście główne po schodach,
 • budynek ma przystosowany podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Przy sąsiednim budynku,
  w odległości ok. 2,5 metrów, znajdują się miejsca parkingowe, z których jedno bezpłatne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
 • w dyspozycji Urzędu znajdują się pomieszczenia na parterze oraz I piętrze,
 • w budynku nie ma windy oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze,
 • punkt informacyjny znajduje się w korytarzu na parterze. W punkcie informacyjnym istnieje możliwość uzyskania informacji i pomocy, a także skontaktowania się
  z pracownikiem merytorycznym w celu obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób,
 • brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego,
 • korzystanie z usług tłumacza polskiego języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pile – budynek przy alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (budynek „A” Starostwa Powiatowego w Pile):

 • do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach: wejście główne (nr I) oraz wejście do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile (nr II),
 • do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem znajduje się parking i są przystosowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • przy wejściu głównym do budynku zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku,
 • na parter budynku przy, wejściu głównym, prowadzą dwa stopnie.
  Po prawej stronie od wejścia (wewnątrz budynku) znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich,
 • w dyspozycji Urzędu znajdują się pomieszczenia na IV piętrze,
 • w budynku dostępna jest winda obejmująca I, II i III piętro. Na piętro IV prowadzą schody (14 stopni) – brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/ zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymuje się winda. Przyciski do obsługi windy posiadają oznaczenie w alfabecie brajla,
 • na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Pile, za pośrednictwem którego istnieje możliwość skontaktowania się z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w celu obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób,
 • na parterze budynku znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego,
 • korzystanie z usług tłumacza polskiego języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Filia w Wyrzysku – budynek przy ul. Bydgoskiej 11, 89-300 Wyrzysk:

 • do budynku prowadzi jedno wejście główne po schodach,
 • budynek ma przystosowany podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • przy budynku znajduje się parking i jest przystosowane jedno bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w dyspozycji Urzędu znajdują się pomieszczenia na I piętrze,
 • w budynku nie ma windy,
 • w budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze,
 • brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego,
 • korzystanie z usług tłumacza polskiego języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
Wytworzył:
(2019-11-07)
Udostępnił:
Wika Artur
(2019-11-07 16:41:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wika Artur
(2019-11-07 16:43:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1412471