☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Warunki doręczania dokumentów elektronicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, Powiatowy Urząd  Pracy w Pile informuje, że:

§         udostępnionym adresem elektronicznej skrzynki podawczej jest adres: sekretariat@pup.pila.pl

§         protokóły komunikacyjne i szyfrujące umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych – załącznik nr 1,

§         formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – załącznik nr 2,

§         rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: dyskietki 3,5”,

 

Osoby i instytucje wykorzystujące do komunikacji z urzędem pocztę elektroniczną winny wysyłać ją na adres: sekretariat@pup.pila.pl.

 

Inne adresy poczty elektronicznej będące w dyspozycji Urzędu Pracy służą wyłącznie
do komunikacji wewnętrznej i nie będą przyjmowały korespondencji przeznaczonej dla skrzynki podawczej.

 

Korespondencja drogą elektroniczną zgodnie z art. 64 § 1 i art. 63 § 1 kpa winna zawierać pełne dane adresowe nadawcy. W przypadku braku danych adresowych korespondencja zostanie uznana za niespełniającą wymagań co do dokumentu wg kpa.

 

W wiadomości e-mail spełniającej wymagania formalne co do dokumentu wg kpa, należy umieścić w nagłówku zapis: KORESPONDENCJA DO PUP W PILE - <tutaj skrót treści> - <tutaj Nazwisko i imię nadawcy>

 

Odpowiedź na wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres korespondencji pocztowej, chyba że w treści dokumentu wpływającego do Urzędu znajdzie się zapis wyrażający zgodę na korespondencję drogą elektroniczną z określeniem adresu, na który należy kierować korespondencję.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PROTOKÓŁY KOMUNIKACYJNE I SZYFRUJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DANYCH Z INNYMI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI UŻYWANYMI DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 

Lp.

 

 Nazwa skrócona protokółu oraz jego wersja

 

 

Oryginalna pełna nazwa protokółu

 

 

Opis protokółu

 

 

Organizacja określająca normę lub standard

 

 Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

1.

 

 Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokółów:

 

1.1

 

 IP

wersja 4

 

 Internet Protocol

 

 Protokół komunikacyjny dla Internetu

 

 IETF

 

 RFC 0791

 

1.2

 

 TCP

 

 Transmission Control Protocol

 

 Strumieniowy protokół komunikacyjny

 

 IETF

 

 RFC 0793

 

1.3

 

 UDP

 

 User Datagram Protocol

 

 Datagramowy protokół użytkownika

 

 IETF

 

 RFC 0768

 

1.4

 

 ICMP

 

 Internet Control Message Protocol

 

 Protokół komunikatów kontrolnych Internetu

 

 IETF

 

 RFC 0792

 

1.5

 

 HTTP

wersja 1.1

 

 Hypertext Transfer Protocol

 

 Protokół komunikacyjny sieci WWW

 

 IETF

 

 RFC 2616

 

2.

 

 Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi prowadzonej w formie komunikacji pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej stosuje się co najmniej jeden z następujących protokółów:

 

2.1

 

 SMTP/MIME

 

 Simple Mail Transfer Protocol/ Multi-Purpose Internet Mail Extensions

 

 Protokóły komunikacyjne wysyłania poczty elektronicznej

 

 IETF

 

 RFC 2045

RFC 2046

RFC 2047

RFC 2048

RFC 2049

RFC 2231

RFC 2646

RFC 2821

RFC 2822

RFC 3023

 

2.2

 

 POP3

 

 Post Office Protocol

 

 Protokół odbioru wiadomości poczty elektronicznej

 

 IETF

 

 RFC 1939

RFC 1957

RFC 2449

 

2.3

 

 IMAP

 

 Internet Message Access Protocol

 

 Protokół odbioru wiadomości poczty elektronicznej

 

 IETF

 

 RFC 2342

RFC 2971

RFC 3501

RFC 3502

RFC 3503

 

3.

 

 Do szyfrowania wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokółów:

 

3.1

 

 SSL

wersja 3/TLS

 

 Secure Sockets Layer / Transport Layer Security

 

 Protokół szyfrujący dla sieci WWW

 

 IETF

 

 RFC 2246

 

3.2

 

 S/MIME

wersja 3

 

 Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions

 

 Protokół szyfrujący dla poczty elektronicznej

 

 IETF

 

 RFC 2631

RFC 2632

RFC 2633

RFC 3369

 

4.

 

 Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi w zakresie innych usług sieciowych stosuje się co najmniej jeden z następujących protokółów:

 

4.1

 

 DNS

 

 Domain Name System

 

 Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za odnajdywanie, informacji o adresach IP

 

 IETF

 

 RFC 1035

 

4.2

 

 FTP

 

 File Transfer Protocol

 

 Protokół przesyłania plików

 

 IETF

 

 RFC 959

 

4.3

 

 SOAP

wersja 1.2

 

 Simple Object Access Protocol

 

 Protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów

 

 W3C

 

 

 

4.4

 

 WSDL

wersja 1.1

 

 Web Services Description Language

 

 Język opisu usług sieciowych

 

 W3C

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

FORMATY DANYCH ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 

Lp.

 

 Nazwa skrócona standardu oraz jego wersja

 

 

Oryginalna pełna nazwa standardu

 

 

Opis standardu

 

 

Organizacja określająca normę lub standard

 

 Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

A.

 

 Do przetworzenia informacji na dane w układzie bitowym stosuje się następujące formaty danych:

 

1.

 

 Do kodowania i szyfrowania informacji stosuje się następujące formaty danych:

 

1.1

 

 Unicode UTF-8 wersja 3.0

 

 Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS), UCS transformation format UTF-8

 

 Standard kodowania znaków umożliwiający w zamierzeniu zapisanie wszystkich pism używanych na świecie

 

 ISO

 

 ISO 10646-1:2000

 

1.2

 

 XMLsig

 

 XML-Signature Syntax and Processing

 

 Podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML

 

 W3C

 

 

 

1.3

 

 XMLenc

 

 XML Encryption Syntax and Processing

 

 Szyfrowanie dokumentów elektronicznych w formacie XML

 

 W3C

 

 

 

2.

 

 Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych, umożliwiających ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów:

 

2.1

 

 .txt

 

 

 

 Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt

 

 

 

 

 

2.2

 

 .rtf

wersja 1.6

 

 Rich Text Format Specification

 

 Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf

 

 Microsoft Corp.

 

 

 

2.3

 

 .pdf wersja 1.4

 

 Portable Document Format

 

 Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf w wersji 5 przeglądarki Adobe Reader - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu

 

 Adobe Systems Inc.

 

 

 

2.4

 

 .doc

 

 

 

 Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc -standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu

 

 Microsoft Corp.

 

 

 

2.5

 

 Open Document wersja 1.0

 

 Open Document Format for Office Application

 

 Otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

 

 OASIS

 

 

 

3.

 

 Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 

3.1

 

 .jpg (.jpeg)

 

 Digital compression and coding of continuous-tone still images

 

 Pliki typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)

 

 ISO

 

 ISO 10918

 

3.2

 

 .gif wersja 98a

 

 Graphics Interchange Format

 

 Pliki typu .gif

 

 CompuServe Inc.

 

 

 

3.3

 

 .tif (.tiff)

 

 Tagged Image File Format

 

 Pliki typu .tif

 

 Adobe Systems Inc.

 

 

 

3.4

 

 .png

 

 Portable Network Graphics

 

 Plik typu .png

 

 ISO

 

 ISO/IEC 15948:2003

 

3.5

 

 .svg

 

 Scalable Vector Graphics

 

 Grafika wektorowa

 

 W3C

 

 

 

4.

 

 Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 

4.1

 

 .zip

 

 ZIP file format

 

 Format kompresji plików

 

 PKWARE

Inc.

 

 

 

4.2

 

 .tar

 

 Tape Archiver

 

 Format archiwizacji plików (używane zwykle wraz z

.gz)

 

 FSF

 

 

 

4.3

 

 .gz (.gzip)

 

 GZIP file format

 

 Format kompresji plików

 

 IETF

 

 RFC 1952

 

4.4

 

 .rar

 

 RAR file format

 

 Format kompresji plików

 

 RarSoft

 

 

 

5.

 

 Do tworzenia i modyfikacji stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 

5.1

 

 HTML

wersja 4.01

 

 Hypertext Markup Language

 

 Standard języka znaczników formatujących strony WWW

 

 W3C

 

 

 

5.2

 

 XHTML

wersja 1.0

 

 Extensible Hypertext Markup Language

 

 Standard języka znaczników formatujących strony WWW

 

 W3C

 

 

 

5.3

 

 HTML

wersja 3.2

 

 Hypertext Markup Language

 

 Standard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA)

 

 W3C

 

 

 

5.4

 

 CSS

 

 Cascading Style Sheets

 

 Kaskadowy Arkusz Stylu

 

 W3C

 

 

 

5.5

 

 WAP

 

 Wireless Application Protocol

 

 Standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe, pagery oraz inne terminale cyfrowe

 

 OMA

 

 

 

B.

 

 Do określenia układu informacji w dokumencie elektronicznym stosuje się następujące formaty danych:

 

1.

 

 Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:

 

1.1

 

 XML

 

 Extensible Markup Language

 

 Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznej

 

 W3C

 

 

 

1.2

 

 XSD

(schemat XML)

 

 

 

 Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML

 

 W3C

 

 

 

1.3

 

 GML

 

 Geography Markup Language

 

 Język Znaczników Geograficznych

 

 OGC

 

 

 

2.

 

 Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 

2.1

 

 XSL

 

 Extensible Stylesheet Language

 

 Język formatowania danych XML

 

 W3C

 

 

 

2.2

 

 XSLT

 

 Extensible Stylesheet Language Transformation

 

 Język formatowania danych XML

 

 W3C

 

 

 

 

Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:

FSF -         Free Software Foundation

IETF -        Internet Engineering Task Force

ISO -         International Standardization Organization

OASIS -     Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OGC -        Open Geospatial Consortium Inc.

OMA -       Open Mobile Alliance

W3C -        World Wide Web Consortium

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Głupczyński Marcin
(2006-08-08 10:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wika Artur
(2006-08-21 08:12:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1412471